Preguntes freqüents

Formació


Com calculo el meu crèdit?
Quin tipus d’empreses poden accedir a la bonificació?
Quins requisits han de complir les empreses per poder aplicar-se la bonificació?
Quines obligacions han de complir les empreses per poder aplicar-se la bonificació?
Quin tipus de treballador pot realitzar la formació?
Com es realitza un descompte?
Com ha de ser la formació?
He d’informar a la RLT?

Com calculo el meu crèdit?

Per calcular el vostre crèdit haureu de consultar les dades que trobareu a l’imprès del butlletí de cotització a la Seguretat Social (TC1). D’una banda, haureu de sumar la base de cotització per FP de la vostra empresa durant l’any anterior (recordeu que els TCS es presenten amb un mes de retard i que, per tant, seran els TCS corresponents des del desembre de 2 anys abans fins al novembre de l’any anterior), i realitzar la mitjana de treballadors d’aquests TCS (sumeu les 12 caselles i dividiu el resultat entre 12).

Per saber el vostre crèdit haureu de multiplicar la base de cotització del vostre TC per 0,7% (la quota de FP actual) i el resultat obtingut el modificareu depenent del valor de la mitjana de treballadors segons la taula següent:

Nre. treballadors: 1-9 Percentatge de bonificació: 100%
Nre. treballadors: 10-49 Percentatge de bonificació: 75%
Nre. treballadors: 50-249 Percentatge de bonificació: 60%
Nre. treballadors: 250+ Percentatge de bonificació: 50%

Si la xifra que obteniu és inferior a 420 €, recordeu que la Llei de pressupostos generals de l’Estat garanteix un mínim de 420 € per a totes les empreses.
Tornar a dalt

Quin tipus d’empreses poden accedir a la bonificació?

Podran ser beneficiàries de les bonificacions a la Seguretat Social totes les empreses que tinguin centres de treball en el territori estatal, independentment de la grandària i la ubicació, que desenvolupin formació per als seus treballadors i cotitzin per formació professional.
Tornar a dalt

Quins requisits han de complir les empreses per poder aplicar-se la bonificació?

Perquè les empreses es puguin aplicar la bonificació hauran de complir amb els requisits següents:
• Trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social.
• Haver informat a la representació legal dels treballadors.
• Haver comunicat l’inici de la formació.
• Haver realitzat la formació.
• Haver comunicat la finalització de la formació.
Tornar a dalt

Quines obligacions han de complir les empreses per poder aplicar-se la bonificació?

• Trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social.
• Garantir la gratuïtat de la formació als participants en les accions formatives.
• Mantenir durant un període de quatre anys la documentació justificativa de les accions de formació sobre les que hagi aplicat bonificacions.
• Identificar en compte separat o epígraf específic de la seva comptabilitat totes les despeses d’execució de les accions formatives i les bonificacions que s’apliquin, amb la referència comuna a tots ells de “Formació Professional per a l’Ocupació”.
• Sotmetre a les actuacions de comprovació, seguiment i control a realitzar pels òrgans competents.
Tornar a dalt

Quin tipus de treballador pot realitzar la formació?

En la formació de demanda podran participar els treballadors assalariats que presten els seus serveis en empreses o en entitats públiques no incloses en l’àmbit d’aplicació dels acords de formació en les administracions públiques, inclosos també els següents:

• Treballadors fixos discontinus en els períodes de no ocupació.
• Treballadors que accedeixen a situació de desocupació quan es troben en període formatiu.
• Treballadors acollits a la regulació de treball en els seus períodes de suspensió de treball per expedient autoritzat.
Tornar a dalt

Com es realitza un descompte?

Mitjançant el sistema RED es comuniquen les bonificacions per formació professional contínua en el segment EDTCA80 “Bonificació SPEE formació contínua”.

L’import d’aquesta bonificació s’acumularà en el segment EDTCA60 “Suma de bonificacions, subvencions i compensacions”.

En cas que la liquidació de quotes resulti a favor de l’usuari, la mera presentació dels documents de cotització es considerarà Sol·licitud de Saldo Creditor i la TGSS tramitarà la devolució de l’import corresponent.Tornar a dalt

Com ha de ser la formació?

S’entén per acció formativa la dirigida a l’adquisició i millora de les competències i qualificacions professionals dels treballadors, que es pot estructurar en diferents mòduls formatius amb objectius, continguts i duració propis. Aquesta formació haurà de complir els següents requisits:
• La duració no podrà ser inferior a 2 hores lectives.
• La participació dels treballadors no podrà ser superior a 8 hores diàries.
• S’haurà de garantir la gratuïtat de la formació als participants.
• La documentació justificativa de la formació haurà de mantenir-se a disposició dels òrgans de control durant un període mínim de 4 anys a partir de la data de tancament del curs.
• L’empresa haurà de custodiar els documents de control d’assistència diària dels treballadors al curs.

He d’informar a la RLT?

Prèviament a l’execució de les accions formatives, l’empresa haurà d’informar a la representació legal dels treballadors en els termes establerts a l’apartat 1 de l’article 15 del Reial decret 395/2007, del 23 de març, i haurà d’haver esgotat, en el seu cas, els terminis previstos en els apartats 2 i 3 del precepte.*

Segons l’article 18, l’empresa haurà de presentar la següent documentació a la RLT:
• 1. Denominació, descripció i objectius de les accions formatives.
• 2. Col·lectius destinataris i nombre de participants.
• 3. Calendari previst d’execució.
• 4. Mitjans pedagògics.
• 5. Criteris de selecció dels participants.
• 6. Lloc previst de realització.
• 7. Balanç de les accions formatives de l’exercici precedent.

* Recordeu que l’apartat 2 de l’article 2 marca que la RLT té 15 dies a partir del lliurament de la documentació indicada per emetre un informe amb la seva opinió sobre la formació planificada. Per la seva banda, l’apartat 3 marca que, en el cas que hi haguessin discrepàncies, hi ha un període de 15 dies per solucionar-les.