Cursos de Formació

Empreses

Nom Família Àrea Inici Fi Duració
ZENTONITZA'T
Objectius específics (Gestió de l'estrés): - Identificar les diferents formes de respostes destrès. - Ensenyar tècniques de reducció de l'estrès. - Utilitzar mètodes i eines per organitzar el treball i per una bona gestió del temps. Objectius específics (Mindfulness): - Establir un pla d'acció per a la millora personal i professional en els aspectes d’autoconsciència, control emocional, gestió dels canvis i benestar general.
22/01/2020 05/03/2020 50 horas presenciales Veure curs
Operacions auxiliars de serveis administratius i generals
Distribuir, reproduir i transmetre la informació i documentació requerides en les tasques administratives i de gestió, internes i externes, així com realitzar tràmits elementals de verificació de dades i documents a requeriment de tècnics de nivell superior amb eficàcia, d'acord amb instruccions o procediments establerts.
27/01/2020 04/06/2020 470 horas presenciales Veure curs
INSERCIÓ LABORAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT
Intervenir en l'entorn personal i sociolaboral aplicant la metodologia de treball amb suport per facilitar l'accés i el manteniment del lloc de treball de les persones amb discapacitat, dur a terme l'entrenament de les habilitats sociolaborals necessàries per a la inserció, mantenir contactes amb l'entorn i col·laborar en l'anàlisi de llocs de treball, així com gestionar la informació sobre recursos formatius i sociolaborals existents d'acord amb les directrius establertes.
05/02/2020 22/05/2020 470 horas presenciales Veure curs
DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA
Programar, organitzar, dinamitzar i avaluar actuacions d'intervenció social encaminats al desenvolupament de la participació ciutadana i a l'articulació de processos comunitaris.
17/02/2020 30/07/2020 610 horas presenciales Veure curs
ANGLÈS A1
ANGLÈS A1A i ANGLÈS A1B Compresión oral. Expresión oral. Comprensión escrita. Expresión escrita Interacción oral y escrita. Competencia sociocultural y sociolingüística. Competencia lingüística. Competencia estratégica.
25/02/2020 09/07/2020 175 horas presenciales Veure curs
MF0233 OFIMÀTICA
Gestionar aplicacions ofimàtiques en la gestió de la informació i la documentació.
19/12/2019 24/04/2020 190 horas presenciales Veure curs
ANGLÈS GESTIÓ COMERCIAL
Resoldre de forma correcta i fluida les labors de gestió administrativa de les relacions comercials/empresarials en llengua anglesa, desenvolupant els processos de comprensió i expressió oral i escrita generats per aquesta activitat.
10/12/2019 24/02/2020 240 horas presenciales Veure curs
ACTIVITATS AUXILIARS DE COMERÇ
Realitzar activitats auxiliars de reposició i condicionament en el punt de venda i repartiment de proximitat, seguint instruccions i criteris establerts, utilitzant l'equip necessari, respectant les normes de seguretat i salut, i prestant, en cas necessari, atenció i informació protocolarizada i estructurada, al client en el punt de venda o en el servei de repartiment de proximitat.
28/11/2019 04/03/2020 300 horas presenciales Veure curs
Seguretat alimentària: manipulació i control d'aliments
- Conèixer els perills de contaminació d'un aliment, el seu origen, els efectes que poden ocasionar i les mesures preventives a adoptar. - Aprendre a desenvolupar hàbits higiènics adequats per garantir la seguretat alimentària. - Conèixer com realitzar la manipulació d'aliments, tenint en compte la influencia de la conservació i l'emmagatzematge adequats, així com la higiene dels equips, els locals i els utensilis.
13/11/2019 6 horas presenciales Veure curs
Gestió de tresoreria
- Conèixer i clarificar el concepte de tresoreria com element clau de gestió económica - Conèixer les principals fonts de finançament propi, aliè, públic i privat existents en l'actualitat i valorar els seus avantatges i inconvenients - Conèixer el concepte de cash-flow i d'autofinançament - Conèixer i identificar els elements bàsics de la tresoreria i els principals mecanismos de registre i de seguiment documental - Conèixer i aprendre les Claus d'una relació positiva amb les entitats financeres
11/11/2019 03/12/2019 40 horas presenciales Veure curs
Comptabilitat avançada
- Consolidar el nivel de coneixements generals dels participants - Ampliar els coneixements generals amb temes nous i més complexos - Enfocar la comptabilitat cap els seus objectius de información final - Identificar, estudiar i analitzar la relació entre comptabilitat i fiscalitat - Analitzar les conseqüències fiscals de les decisions comptables. - Aconseguir una autonomía important de l'alumnat en el camp comptable
07/11/2019 60 horas presenciales Veure curs
Sumilleria i maridatge
- Descriure les diferents característiques organolèptiques dels vins emprant un vocabulari específic i saber relacionar-los amb el menjar més adequat. Hi ha una part teòrica i una part pràctica del tast a partir d'un àpat amb maridatge i posant en pràctica tots els conceptes treballats
24/10/2019 20 horas presenciales Veure curs
Assistència documental i de gestió de despatxos i oficines
Assistir en la gestió de despatxos i oficines professionals, i/o departaments de recursos humans, de forma proactiva, organitzant-ne la gestió administrativa i documental, i donant-li suport, i realitzar les gestions de comunicació internes i externes, la preparació i presentació d'expedients i documents jurídics propis davant les administracions públiques, així com el manteniment de l'arxiu, segons els objectius marcats, respectant els procediments interns i les normes legals establertes.
15/10/2019 20/04/2020 790 hores Veure curs
Operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics
Realitzar operacions auxiliars de muntatge i manteniment d'equips microinformàtics i perifèrics, sota la supervisió d'un responsable, aplicant-hi criteris de qualitat i actuant en condicions de seguretat i respecte al medi ambient, i seguint instruccions i procediments establerts.
14/10/2019 31/01/2020 410 horas presenciales Veure curs
Atenció a malalts amb demències
- Millorar la qualitat de vida de les persones afectades de demencia i dels seus cuidadors - Donar eines de suport per pal·liar l'esgotament dels professionals i la síndrome de burn-out
10/10/2019 15 horas presenciales Veure curs
Cocteleria
- Realitzar els diferents tipus de còctels - Dominar els seus processos d'elaboració, combinacions, formes de presentació, decoració i realització del servei d'aquestes begudes en el bar.
01/10/2019 20 horas presenciales Veure curs
Comptabilitat bàsica
- Iniciar a l'alumne en els conceptes bàsics - Ensenyar-li els procediments tècniques generals - Donar-li a conèixer el procés comptable bàsic complet - Ensenyar-li determinats temes concrets d'aplicació generals - Capacitar-lo perquè pugui portar una comptabilitat senzilla
01/10/2019 40 horas presenciales Veure curs
Resolució de conflictes
- Comprendre la naturalesa del conflicte - Analitzar els tipus de conflictes que es poden donar a les organitzacions - Optimitzar el factor comunicación davant les situacions conflictives - Utilitzar les estratègies adequades per a la gestió de conflictes - Potenciar la utilització de la mediació i la negociació per arribar a acords favorables - Preparar adequadament una mediació/negociació, maximitzant el control de les variables que intervenen en cada procés - Definir els objectius mínims i màxims per a la mediació/negociació de conflictes i aplicar l'estratègia més ient. - Seguir un procés sistemàtic de mediació/negociació per controlar la situación i arribar a un acord favorable
17/09/2019 30 horas presenciales Veure curs
Contenció física i emocional: maneig de crisi d'agressivitat
- Capacitar l'alumnat per saber identificar conductes potencialment agressives per poder controlar-les - Adquirir pautes de comunicación i tracte com a base psicológica per evitar una contenció física - Aplicar diferents tècniques especifiques de contenció física segons diferents situacions
17/09/2019 20 horas presenciales Veure curs
Comptabilitat informatitzada
- Donar a conèixer l'entorn informàtic de la comptabilitat - Definir què és un programa informàtic de comptabilitat - Aprendre les parts bàsiques del programa - Agafar agilitat en la seva utilització - Aconseguir un nivel mitjà en la feina comptable, realitzada amb un programa informàtic.
02/09/2019 03/10/2019 40 horas presenciales Veure curs
Posicionament web SEO/SEM
- Conèixer què és SEO i quins són els seus avantatges per a l'empresa. Ser capaç de posar en pràctica un projecte de promoció de pàgines web.
19/08/2019 18/09/2019 60 horas presenciales Veure curs
Prevenció del racisme, la xenofòbia i l'homofòbia a l'escola
- Comprendre la complexitat actual del fenomen migratori i la por que genera l'onada migratòria per prevenir conflictes. - Adquirir eines i recursos per tal d'incloure en la pràctica docent els diferents models de famílies d'aquí, de fora i de totes menes. - Adquirir eines per entendre i normalitzar l'homosexualitat, la bisexualitat, i la transsexualitat. - Millorar competències per prevenir les relacions abusives, de domini, control i abús de poder en les interaccions personals. - Conèixer diferents dinàmiques de grup per fomentar relacions positives basades en el respecte i l'empatia - Fomentar un canvi de mirada davant les diferències tenint en compte que la diversitat enriqueix. - Facilitar que el formador/a, sigui un/a model de respecte vers qualsevol tipus de diversitat.
27/07/2019 31/08/2019 30 horas presenciales Veure curs
Acompanyament durant el procés de dol
- Revisar la visió sobre les pèrdues i de la mort en les diferents cultures - Identificar els diferents tipus de pèrdues - Identificar les diferents fases del procés de dol -Adquirir eines per iniciar-se en l'acompanyament a les persones que es troben en situació de dol
18/07/2019 20 horas presenciales Veure curs
GRUP CUINA I GESTIO BCNA JULIOL MANIPULACIO D'ALIMENTS
Capacitar el manipulador en els coneixements relatius als perills i riscos, i en l’aplicació de bones pràctiques d’higiene que garanteixin la innocuïtat dels aliments.
Manipulación alimentaria 09/07/2019 09/07/2019 3 horas presenciales Veure curs
GRUP CUINA I GESTIO REUS JULIOL MANIPULACIO D'ALIMENTS
Capacitar el manipulador en els coneixements relatius als perills i riscos, i en l’aplicació de bones pràctiques d’higiene que garanteixin la innocuïtat dels aliments.
Manipulación alimentaria 08/07/2019 08/07/2019 3 horas presenciales Veure curs
COMMUNITY MANAGER
- Dominar els principis del Màrqueting online i les formes més efectives de difondre un missatge utilitzant els diferents canals online existents. - Aprendre a utilizar de forma experimentada les principals plataformes de Social Media i aprendre a multiplicar els seus efectes utilitzant-los de forma coordinada. - Analitzar les converses i/o opinions a les xarxes socials sobre productes o marques - Dominar les tècniques per a la generació de recutació online positiva sobre una empresa, producte o servei. - Aprendre a monitoritzar la nostra marca i la competència a través de les xarxes socials. - Fomentar l'autoaprenentatge, ja que les eines que s'utilitzen en aquest àmbit canvien cada molt poc temps i cal mantener-se actualitzat. - Afavorir el desenvolupament de les següents competències en l'alumnat: competència comunicativa lingüística i audiovisual, tractament de la información i competència digital, competència d'aprendre a aprendre, competència d'autonomia i iniciativa personal, competència en el coneixement i la interacció amb el món Online i competència social.
03/07/2019 50 horas presenciales Veure curs
GRUP CUINA I GESTIO BCNA JUNY MANIPULACIO D'ALIMENTS
Capacitar el manipulador en els coneixements relatius als perills i riscos, i en l’aplicació de bones pràctiques d’higiene que garanteixin la innocuïtat dels aliments.
Manipulación alimentaria 11/06/2019 11/06/2019 3 horas presenciales Veure curs
GRUP CUINA I GESTIO REUS JUNY MANIPULACIO D'ALIMENTS
Capacitar el manipulador en els coneixements relatius als perills i riscos, i en l’aplicació de bones pràctiques d’higiene que garanteixin la innocuïtat dels aliments.
Manipulación alimentaria 10/06/2019 10/06/2019 3 horas presenciales Veure curs
ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE MAGATZEMS
Organitzar i controlar les operacions i fluxos de mercaderies del magatzem, d'acord amb els procediments establerts i normativa vigent, i assegurant la qualitat i optimització de la xarxa de magatzems i/o cadena logística
03/06/2019 12/08/2019 310 horas presenciales Veure curs
GESTIO ADMINISTRATIVA SANITARIA
Actualitzar els coneixements dels administratius sanitaris en una organització hospitalària i d’atenció al client.
Servicios y productos sanitarios 09/05/2019 19/06/2019 20 horas e-learning Veure curs
CAPACITANT LÍDERS PER A LA GESTIÓ D’EQUIPS
Preparar als encarregats per les diferents situacions en què es troben diàriament, proveint-los d’eines per enfortir la seva capacitat de lideratge, la resolució de conflictes i les habilitats comunicatives vers els altres.
Desarrollo 07/05/2019 28/05/2019 12 horas presenciales Veure curs
MINDFULNESS
14/03/2019 30 horas presenciales Veure curs
ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS
Atendre a persones depenents en l'àmbit sociosanitari en la institució on es desenvolupi la seva actuació, aplicant les estrategias dissenyades per l'equip interdisciplinari competent i els procediments per mantendre i millorar la seva autonomia personal i les seves relacions amb l'entorn.
31/01/2019 24/07/2019 370 horas presenciales Veure curs
OPERADOR DE GRUA MÒBIL AUTOPROPULSADA
Adquirir los conocimientos necesarios para el manejo de las Grúas Móviles Autopropulsadas. Obtener el carnet de OGMA de acuerdo al RD 837/2003 de 27 de junio.
Seguridad y prevención 04/01/2019 157 horas presenciales Veure curs
ANÀLISI I CONTROL DE COSTOS (3ª EDICIÓ)
- Conèixer els diferents models de càlcul de costos i reconèixer el més adequat per a la seva implantació en una empresa determinada - Interpretar les desviacions i proposar mesures correctores quan sigui necessari
26/11/2018 05/12/2018 25 horas presenciales Veure curs
5S: Eines d'eficiència i productivitat
- Facilitar els coneixements necessaris per la creació i manteniment de les àrees de treball en base a les 5S.
Administración y auditoria 06/11/2018 16 Veure curs
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
- Adquirir, d'acord als continguts formatius desenvolupats per l'IV Conveni col·lectiu general del sector de la construcció, els coneixements que es requereixen per a l'acompliment de les funcions de nivell bàsic de prevenció de riscos laborals, conforme a l'establert sobre aquest tema en el reglament dels serveis de prevenció, per a aquelles activitats en obres de construcció incloses en l'annex i del citat reglament.
15/10/2018 14/11/2018 60 horas presenciales Veure curs
MONITOR DE TRANSPORT ESCOLAR
Facilitar recursos educatius i pautes per al treball en grup i el desenvolupament d’habilitats socials i comunicatives. Capacitar als monitors en la forma d’actuar front a situacions d’emergència.
Atención social 21/09/2018 09/10/2018 10 horas presenciales Veure curs