Cursos de Formació

Oferta de Cursos de Formació de la Centro de Formación y Agencia de Colocación

Nom Família Àrea Inici Fi Duració
Resolució de conflictes i mediació escolar
- Afrontar i resoldre els conflictes que es produeixen en el dia a dia a l'aula. - Desenvolupar habilitats i destreses que permetin mediar en situacions conflictives amb la máxima eficacia possible.
18/06/2019 30 horas presenciales Veure curs
Acompanyament durant el procés de dol
- Revisar la visió sobre les pèrdues i de la mort en les diferents cultures - Identificar els diferents tipus de pèrdues - Identificar les diferents fases del procés de dol -Adquirir eines per iniciar-se en l'acompanyament a les persones que es troben en situació de dol
20/06/2019 20 horas presenciales Veure curs
Comptabilitat informatitzada
- Donar a conèixer l'entorn informàtic de la comptabilitat - Definir què és un programa informàtic de comptabilitat - Aprendre les parts bàsiques del programa - Agafar agilitat en la seva utilització - Aconseguir un nivel mitjà en la feina comptable, realitzada amb un programa informàtic.
20/06/2019 40 horas presenciales Veure curs
Anàlisi d'estats financers
- Comprendre els conceptes relacionats amb la información comptable i els estats financers. - Conèixer com es prepara i s'aplica l'anàlisi financera. - Aprendre què s'entén per anàlisi econòmica - Entendre com es fan els càlculs del palanquejament financer i el punt mort
20/06/2019 32 horas presenciales Veure curs
Comptabilitat bàsica
- Iniciar a l'alumne en els conceptes bàsics - Ensenyar-li els procediments tècniques generals - Donar-li a conèixer el procés comptable bàsic complet - Ensenyar-li determinats temes concrets d'aplicació generals - Capacitar-lo perquè pugui portar una comptabilitat senzilla
20/06/2019 40 horas presenciales Veure curs
Comptabilitat informatitzada
- Donar a conèixer l'entorn informàtic de la comptabilitat - Definir què és un programa informàtic de comptabilitat - Aprendre les parts bàsiques del programa - Agafar agilitat en la seva utilització - Aconseguir un nivel mitjà en la feina comptable, realitzada amb un programa informàtic.
20/06/2019 40 horas presenciales Veure curs
Contenció física i emocional: maneig de crisi d'agressivitat
- Capacitar l'alumnat per saber identificar conductes potencialment agressives per poder controlar-les - Adquirir pautes de comunicación i tracte com a base psicológica per evitar una contenció física - Aplicar diferents tècniques especifiques de contenció física segons diferents situacions
26/06/2019 20 horas presenciales Veure curs
Gestió de tresoreria
- Conèixer i clarificar el concepte de tresoreria com element clau de gestió económica - Conèixer les principals fonts de finançament propi, aliè, públic i privat existents en l'actualitat i valorar els seus avantatges i inconvenients - Conèixer el concepte de cash-flow i d'autofinançament - Conèixer i identificar els elements bàsics de la tresoreria i els principals mecanismos de registre i de seguiment documental - Conèixer i aprendre les Claus d'una relació positiva amb les entitats financeres
27/06/2019 40 horas presenciales Veure curs
Prevenció del racisme, la xenofòbia i l'homofòbia a l'escola
- Comprendre la complexitat actual del fenomen migratori i la por que genera l'onada migratòria per prevenir conflictes. - Adquirir eines i recursos per tal d'incloure en la pràctica docent els diferents models de famílies d'aquí, de fora i de totes menes. - Adquirir eines per entendre i normalitzar l'homosexualitat, la bisexualitat, i la transsexualitat. - Millorar competències per prevenir les relacions abusives, de domini, control i abús de poder en les interaccions personals. - Conèixer diferents dinàmiques de grup per fomentar relacions positives basades en el respecte i l'empatia - Fomentar un canvi de mirada davant les diferències tenint en compte que la diversitat enriqueix. - Facilitar que el formador/a, sigui un/a model de respecte vers qualsevol tipus de diversitat.
01/07/2019 30 horas presenciales Veure curs
Sumilleria i maridatge
- Descriure les diferents característiques organolèptiques dels vins emprant un vocabulari específic i saber relacionar-los amb el menjar més adequat. Hi ha una part teòrica i una part pràctica del tast a partir d'un àpat amb maridatge i posant en pràctica tots els conceptes treballats
03/09/2019 20 horas presenciales Veure curs
Cocteleria
- Realitzar els diferents tipus de còctels - Dominar els seus processos d'elaboració, combinacions, formes de presentació, decoració i realització del servei d'aquestes begudes en el bar.
03/09/2019 20 horas presenciales Veure curs
ANÀLISI I CONTROL DE COSTOS
- Introduir els participants en els conceptes relacionats amb la comptabilitat analítica. - Proporcionar als participants coneixements sobre diferents models de costos - Aprendre els elements relacionats amb els costos estàndard i el seu paper
15/06/2019 25 horas presenciales Veure curs
Manipulador de productes fitosanitaris. Nivell qualificat
- Indentificar els productes fitosanitaris segons l'agent o agents que controlin, la seva presentación, la seva matèria activa, la seva forma d'aplicació i la seva forma d'actuació. - Conèixer la forma adequada d'utilització dels equips d'aplicació de plaguicides i les normes bàsiques de manteniment i conservació dels equips - Determinar la perillositat i els riscos per a la salut del treballador derivats de l'ús dels productes fitosanitaris - Prevenir els accidents i aplicar els primers auxilis i cures d'emergència als treballadors accidentats. - Conèixer tots els aspectos d'interès per a la sanitat animal, des del transport de bestiar a l'aplicació dels principals medicaments veterinaris. DECRET 61/2015, de 28 d'abril, sobre els productors i operadors de Mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya i les Agrupacions de defensa vegetal.
15/06/2019 60 horas presenciales Veure curs
Seguretat alimentària: manipulació i control d'aliments
- Conèixer els perills de contaminació d'un aliment, el seu origen, els efectes que poden ocasionar i les mesures preventives a adoptar. - Aprendre a desenvolupar hàbits higiènics adequats per garantir la seguretat alimentària. - Conèixer com realitzar la manipulació d'aliments, tenint en compte la influencia de la conservació i l'emmagatzematge adequats, així com la higiene dels equips, els locals i els utensilis.
15/06/2019 6 horas presenciales Veure curs
Atenció a malalts amb demències
- Millorar la qualitat de vida de les persones afectades de demencia i dels seus cuidadors - Donar eines de suport per pal·liar l'esgotament dels professionals i la síndrome de burn-out
15/06/2019 15 horas presenciales Veure curs
GRUP CUINA I GESTIO BCNA JUNY MANIPULACIO D'ALIMENTS
Capacitar el manipulador en els coneixements relatius als perills i riscos, i en l’aplicació de bones pràctiques d’higiene que garanteixin la innocuïtat dels aliments.
Manipulación alimentaria 11/06/2019 11/06/2019 3 horas presenciales Veure curs
GRUP CUINA I GESTIO REUS JUNY MANIPULACIO D'ALIMENTS
Capacitar el manipulador en els coneixements relatius als perills i riscos, i en l’aplicació de bones pràctiques d’higiene que garanteixin la innocuïtat dels aliments.
Manipulación alimentaria 10/06/2019 10/06/2019 3 horas presenciales Veure curs
APARADORISME
Crear un espai comercial atractiu per augmentar les vendes
04/06/2019 35 horas presenciales Veure curs
Posicionament web SEO/SEM
- Conèixer què és SEO i quins són els seus avantatges per a l'empresa. Ser capaç de posar en pràctica un projecte de promoció de pàgines web.
03/06/2019 60 horas presenciales Veure curs
Resolució de conflictes
- Comprendre la naturalesa del conflicte - Analitzar els tipus de conflictes que es poden donar a les organitzacions - Optimitzar el factor comunicación davant les situacions conflictives - Utilitzar les estratègies adequades per a la gestió de conflictes - Potenciar la utilització de la mediació i la negociació per arribar a acords favorables - Preparar adequadament una mediació/negociació, maximitzant el control de les variables que intervenen en cada procés - Definir els objectius mínims i màxims per a la mediació/negociació de conflictes i aplicar l'estratègia més ient. - Seguir un procés sistemàtic de mediació/negociació per controlar la situación i arribar a un acord favorable
03/06/2019 30 horas presenciales Veure curs
ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE MAGATZEMS
Organitzar i controlar les operacions i fluxos de mercaderies del magatzem, d'acord amb els procediments establerts i normativa vigent, i assegurant la qualitat i optimització de la xarxa de magatzems i/o cadena logística
03/06/2019 12/08/2019 310 horas presenciales Veure curs
Operador de plataformes mòbils de personal (PEMP)
- Proporcionar a l'operador les competències per a la conducció, ús i maneig segur de Plataformes Elevadores Mòbils de Personal, corresponents als tipus i grups definits per a cada màquina
03/06/2019 12 horas presenciales Veure curs
COMMUNITY MANAGER
- Dominar els principis del Màrqueting online i les formes més efectives de difondre un missatge utilitzant els diferents canals online existents. - Aprendre a utilizar de forma experimentada les principals plataformes de Social Media i aprendre a multiplicar els seus efectes utilitzant-los de forma coordinada. - Analitzar les converses i/o opinions a les xarxes socials sobre productes o marques - Dominar les tècniques per a la generació de recutació online positiva sobre una empresa, producte o servei. - Aprendre a monitoritzar la nostra marca i la competència a través de les xarxes socials. - Fomentar l'autoaprenentatge, ja que les eines que s'utilitzen en aquest àmbit canvien cada molt poc temps i cal mantener-se actualitzat. - Afavorir el desenvolupament de les següents competències en l'alumnat: competència comunicativa lingüística i audiovisual, tractament de la información i competència digital, competència d'aprendre a aprendre, competència d'autonomia i iniciativa personal, competència en el coneixement i la interacció amb el món Online i competència social.
03/06/2019 50 horas presenciales Veure curs
Comptabilitat avançada
- Consolidar el nivel de coneixements generals dels participants - Ampliar els coneixements generals amb temes nous i més complexos - Enfocar la comptabilitat cap els seus objectius de información final - Identificar, estudiar i analitzar la relació entre comptabilitat i fiscalitat - Analitzar les conseqüències fiscals de les decisions comptables. - Aconseguir una autonomía important de l'alumnat en el camp comptable
22/05/2019 60 horas presenciales Veure curs
GESTIO ADMINISTRATIVA SANITARIA
Actualitzar els coneixements dels administratius sanitaris en una organització hospitalària i d’atenció al client.
Servicios y productos sanitarios 09/05/2019 19/06/2019 20 horas e-learning Veure curs
CIBERBULLYING: INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA
Objectius: -Conèixer i detectar similituds i diferències entre el bullying i les noves formes d'assetjament a les xarxes socials. -Desenvolupar estratègies d'intervenció per a la protecció de les víctimes. -Indagar sobre les tipologies de víctimes. -Detectar les diferències entre les etapes de l'assetjament a l'espai digital i les etapes del bullying a l'aula. -Analitzar el perfil del psicòpata digital. -Analitzar les formes en què un grup pot generar i desenvolupar situacions d'assetjament. -Examinar el perfil de l'assetjador i l'evolució de la víctima, així com la seva relació amb les fases del bullying. -Comprendre el paper que desenvolupen les parts implicades en les situacions de bullying/ciberbullying i com evitar el seu empitjorament.
02/05/2019 20 horas presenciales Veure curs
ZENTONITZA'T
- Millorar la capacitació professional per poder utilitzar la intel•ligència emocional en el treball. - Aprendre què és la Intel•ligència Emocional i quin impacte té a la nostra vida a nivell cognitiu, actitudinal i psicològic - Conèixer quines són les emocions bàsiques per a gaudir d’unes millors relacions intrapersonals i interpersonals. - Dotar de les tècniques necessàries per augmentar els nivells de consciència, contribuint a gestionar millor els canvis, optimitzar la presa de decisions, gestionar les crisis i els desafiaments del dia a dia, així com obtenir benestar i un alt rendiment personal i professional.
11/04/2019 90 horas presenciales Veure curs
OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE I MANTENIMENT DE SISTEMES MICROINFORMÀTICS
Realitzar operacions auxiliars de muntatge i manteniment d'equips microinformàtics i perifèrics, sota la supervisió d'un responsable, aplicant-hi criteris de qualitat i actuant en condicions de seguretat i respecte al medi ambient, i seguint instruccions i procediments establerts.
21/03/2019 07/10/2019 20 horas presenciales, 310 horas a distancia Veure curs
MINDFULNESS
14/03/2019 30 horas presenciales Veure curs
ANGLÈS GESTIÓ COMERCIAL
Resoldre de forma correcta i fluida les labors de gestió administrativa de les relacions comercials/empresarials en llengua anglesa, desenvolupant els processos de comprensió i expressió oral i escrita generats per aquesta activitat.
06/03/2019 03/06/2019 240 horas presenciales Veure curs
ACTIVITATS AUXILIARS DE COMERÇ
Realitzar activitats auxiliars de reposició i condicionament en el punt de venda i repartiment de proximitat, seguint instruccions i criteris establerts, utilitzant l'equip necessari, respectant les normes de seguretat i salut, i prestant, en cas necessari, atenció i informació protocolarizada i estructurada, al client en el punt de venda o en el servei de repartiment de proximitat.
26/02/2019 31/05/2019 270 horas presenciales Veure curs
ANGLÉS A1
Conseguir un nivel elemental de comprensión oral y escrita y en expresión e interacción oral y escrita que permita a los alumnos intercambios comunicativos muy simples y controlados sobre temas familiares y habituales destinados a satisfacer necesidades de tipo inmediato, como hablantes que se esfuerzan en hacerse entender.
25/02/2019 06/05/2019 190 horas presenciales Veure curs
ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS
Atendre a persones depenents en l'àmbit sociosanitari en la institució on es desenvolupi la seva actuació, aplicant les estrategias dissenyades per l'equip interdisciplinari competent i els procediments per mantendre i millorar la seva autonomia personal i les seves relacions amb l'entorn.
31/01/2019 24/07/2019 370 horas presenciales Veure curs
OPERADOR DE GRUA MÒBIL AUTOPROPULSADA
Adquirir los conocimientos necesarios para el manejo de las Grúas Móviles Autopropulsadas. Obtener el carnet de OGMA de acuerdo al RD 837/2003 de 27 de junio.
Seguridad y prevención 04/01/2019 157 horas presenciales Veure curs
DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA
Programar, organitzar, dinamitzar i avaluar actuacions d'intervenció social encaminats al desenvolupament de la participació ciutadana i a l'articulació de processos comunitaris.
28/12/2018 12/06/2019 610 horas presenciales Veure curs
INSERCIÓ LABORAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT
Intervenir en l'entorn personal i sociolaboral aplicant la metodologia de treball amb suport per facilitar l'accés i el manteniment del lloc de treball de les persones amb discapacitat, dur a terme l'entrenament de les habilitats sociolaborals necessàries per a la inserció, mantenir contactes amb l'entorn i col·laborar en l'anàlisi de llocs de treball, així com gestionar la informació sobre recursos formatius i sociolaborals existents d'acord amb les directrius establertes.
28/12/2018 11/04/2019 470 horas presenciales Veure curs
ANÀLISI I CONTROL DE COSTOS (3ª EDICIÓ)
- Conèixer els diferents models de càlcul de costos i reconèixer el més adequat per a la seva implantació en una empresa determinada - Interpretar les desviacions i proposar mesures correctores quan sigui necessari
26/11/2018 05/12/2018 25 horas presenciales Veure curs
5S: Eines d'eficiència i productivitat
- Facilitar els coneixements necessaris per la creació i manteniment de les àrees de treball en base a les 5S.
Administración y auditoria 06/11/2018 16 Veure curs
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
- Adquirir, d'acord als continguts formatius desenvolupats per l'IV Conveni col·lectiu general del sector de la construcció, els coneixements que es requereixen per a l'acompliment de les funcions de nivell bàsic de prevenció de riscos laborals, conforme a l'establert sobre aquest tema en el reglament dels serveis de prevenció, per a aquelles activitats en obres de construcció incloses en l'annex i del citat reglament.
15/10/2018 14/11/2018 60 horas presenciales Veure curs
MONITOR DE TRANSPORT ESCOLAR
Facilitar recursos educatius i pautes per al treball en grup i el desenvolupament d’habilitats socials i comunicatives. Capacitar als monitors en la forma d’actuar front a situacions d’emergència.
Atención social 21/09/2018 09/10/2018 10 horas presenciales Veure curs
ANGLÈS A2
Realitzar les operacions de recepció i suport a la gestió administrativa derivada de les relacions amb el públic o client, intern o extern, amb qualitat de servei, dins del seu àmbit d'actuació i responsabilitat, utilitzant els mitjans informàtics i telemàtics, i en cas necessari, una llengua estrangera, i aplicar-hi els procediments interns i la normativa vigent.
17/09/2018 30/11/2018 90 horas presenciales Veure curs