Cursos de Formació

Oferta de Cursos de Formació de la Centro de Formación y Agencia de Colocación

Nom Família Àrea Inici Fi Duració
Resolució de conflictes
- Comprendre la naturalesa del conflicte - Analitzar els tipus de conflictes que es poden donar a les organitzacions - Optimitzar el factor comunicación davant les situacions conflictives - Utilitzar les estratègies adequades per a la gestió de conflictes - Potenciar la utilització de la mediació i la negociació per arribar a acords favorables - Preparar adequadament una mediació/negociació, maximitzant el control de les variables que intervenen en cada procés - Definir els objectius mínims i màxims per a la mediació/negociació de conflictes i aplicar l'estratègia més ient. - Seguir un procés sistemàtic de mediació/negociació per controlar la situación i arribar a un acord favorable
14/04/2020 30 horas presenciales Veure curs
MF0233 OFIMÀTICA
Gestionar aplicacions ofimàtiques en la gestió de la informació i la documentació.
27/04/2020 31/07/2020 190 horas presenciales Veure curs
ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE MAGATZEMS
Organitzar i controlar les operacions i fluxos de mercaderies del magatzem, d'acord amb els procediments establerts i normativa vigent, i assegurant la qualitat i optimització de la xarxa de magatzems i/o cadena logística
08/06/2020 29/09/2020 310 horas presenciales Veure curs
INSERCIÓ LABORAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT
Intervenir en l'entorn personal i sociolaboral aplicant la metodologia de treball amb suport per facilitar l'accés i el manteniment del lloc de treball de les persones amb discapacitat, dur a terme l'entrenament de les habilitats sociolaborals necessàries per a la inserció, mantenir contactes amb l'entorn i col·laborar en l'anàlisi de llocs de treball, així com gestionar la informació sobre recursos formatius i sociolaborals existents d'acord amb les directrius establertes.
12/03/2020 30/07/2020 470 horas presenciales Veure curs
COMERÇ ELECTRÒNIC + COMMUNITY MANAGER + POSICIONAMENT WEB SEO/SEM
COMERÇ ELECTRÒNIC: Presentar les formes de comercialització electrònica, dominant els paràmetres per a la venda en Internet, i valorar la incidència que té el comerç electrònic per a l'economia global i el desenvolupament empresarial. COMMUNITY MANAGER: Conèixer les competències clau que un community manager ha d’assolir i les característiques del seu lloc de treball. POSICIONAMENT WEB SEO/SEM: Conèixer què és seo i quins són els seus avantatges per a l'empresa. Ser capaç de posar en pràctica un projecte de promoció de pàgines web.
10/03/2020 30/07/2020 155 horas presenciales Veure curs
Posicionament web SEO/SEM
- Conèixer què és SEO i quins són els seus avantatges per a l'empresa. Ser capaç de posar en pràctica un projecte de promoció de pàgines web.
10/03/2020 30/07/2020 60 horas presenciales Veure curs
ACTIVITATS AUXILIARS DE COMERÇ
Realitzar activitats auxiliars de reposició i condicionament en el punt de venda i repartiment de proximitat, seguint instruccions i criteris establerts, utilitzant l'equip necessari, respectant les normes de seguretat i salut, i prestant, en cas necessari, atenció i informació protocolarizada i estructurada, al client en el punt de venda o en el servei de repartiment de proximitat.
10/03/2020 16/07/2020 300 horas presenciales Veure curs
OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE I MANTENIMENT D'EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS
Realitzar operacions auxiliars en el montatge i manteniment d'equips elèctrics i electrònics, seguint instruccions donades, aplicant les tècniques i els procediments requerits en cada cas, aconseguint els criteris de qualitat, complint els plans de prevenció de riscos laborals i mediambientals de l'empresa i la normativa d'aplicació vigent.
03/03/2020 07/08/2020 400 horas presenciales Veure curs
DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA
Programar, organitzar, dinamitzar i avaluar actuacions d'intervenció social encaminats al desenvolupament de la participació ciutadana i a l'articulació de processos comunitaris.
02/03/2020 10/08/2020 610 horas presenciales Veure curs
ANGLÈS A1
ANGLÈS A1A i ANGLÈS A1B Compresión oral. Expresión oral. Comprensión escrita. Expresión escrita Interacción oral y escrita. Competencia sociocultural y sociolingüística. Competencia lingüística. Competencia estratégica.
25/02/2020 09/07/2020 175 horas presenciales Veure curs
Operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics
Realitzar operacions auxiliars de muntatge i manteniment d'equips microinformàtics i perifèrics, sota la supervisió d'un responsable, aplicant-hi criteris de qualitat i actuant en condicions de seguretat i respecte al medi ambient, i seguint instruccions i procediments establerts.
12/02/2020 15/07/2020 410 horas presenciales Format Teleformació (consultar) Veure curs
Assistència documental i de gestió de despatxos i oficines
Assistir en la gestió de despatxos i oficines professionals, i/o departaments de recursos humans, de forma proactiva, organitzant-ne la gestió administrativa i documental, i donant-li suport, i realitzar les gestions de comunicació internes i externes, la preparació i presentació d'expedients i documents jurídics propis davant les administracions públiques, així com el manteniment de l'arxiu, segons els objectius marcats, respectant els procediments interns i les normes legals establertes.
15/10/2019 20/04/2020 790 hores Veure curs