Cursos de Formación

Oferta de Cursos de Formación de la Centro de Formación y Agencia de Colocación

Nombre Familia Área Inicio Fin Duración
CARRETILLERO según UNE (FRONTAL, RETRÀCTIL, TRANSPALET y APILADORA) - PRECIO: 100€ Enviar WhatsApp 673295516
Capacitar en els procediments de treball i en les normes de seguretat relatives al marc legislatiu d’aplicació en la utilització i l’ús del carretó elevador. Segons UNE 58451:2016.
10/12/2020 4 horas presenciales, 5 horas e-learning Ver curso
CURSOS PREVENCION DE RIESGOS LABORALES DE LA FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
19/12/2020 6, 8, 20 y 60 horas Ver curso
ANGLÈS A1A
ANGLÈS A1A i ANGLÈS A1B Compresión oral. Expresión oral. Comprensión escrita. Expresión escrita Interacción oral y escrita. Competencia sociocultural y sociolingüística. Competencia lingüística. Competencia estratégica.
30/12/2020 75 horas presenciales Ver curso
ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS
Atendre a persones depenents en l'àmbit sociosanitari en la institució on es desenvolupi la seva actuació, aplicant les estrategias dissenyades per l'equip interdisciplinari competent i els procediments per mantendre i millorar la seva autonomia personal i les seves relacions amb l'entorn.
30/12/2020 21/05/2021 370 horas presenciales Ver curso
RECURSO PREVENTIVO 60 Horas - Basico PRL - (semipresencial)
Adquirir las competencias necesarias en relación a la prevención de riesgos laborales en trabajos donde actúen como recursos preventivos en la construcción. Conocer la normativa y responsabilidades, derechos y obligaciones de empresarios, mandos intermedios y trabajadores en materia de PRL. Capacitar para la identificación de los riesgos específicos de la actividad y la determinación de las medidas de prevención a aplicar. Conocer los conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo. Promover los comportamientos seguros y la correcta utilización de los equipos de trabajo y protección para minimizar los daños en caso de accidente. Permite la obtención de la tarjeta profesional del correspondiente sector.
30/12/2020 20 horas presenciales, 40 horas e-learning Ver curso
CURSO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES: 8 Horas TARJETA PROFESIONAL DE LA CONTRUCCION.
Adquirir unos conocimientos preventivos básicos y generales que le permitan la aplicación de técnicas seguras de trabajo durante la ejecución de las unidades de obra que lleve a cabo. La formación duran 20 horas: dos días para la parte común (14 horas) + un día para la especialidad elegida (6 horas). Especialidades: Albañilería Ferrallado Encofrados Electricidad Fontanería Pintura Solados y alicatados Operadores de aparatos elevadores Operadores de vehículos de maquinaria y movimiento de tierras Operadores de equipos manuales Responsables de obra y técnicos de ejecución Administrativos Mandos intermedios Responsables de obra y técnicos de ejecución Etc...
30/12/2020 8 horas Ver curso
Muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics (Teleformació)
Realitzar operacions auxiliars de muntatge i manteniment d'equips microinformàtics i perifèrics, sota la supervisió d'un responsable, aplicant-hi criteris de qualitat i actuant en condicions de seguretat i respecte al medi ambient, i seguint instruccions i procediments establerts.
30/12/2020 Format Teleformació (consultar) Ver curso
CURSO PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 20 HORAS ALBAÑILERIA, FERRALLADO Y ENCOFRADO (HOMOLOGADO FLC)
Adquirir unos conocimientos preventivos básicos y generales que le permitan la aplicación de técnicas seguras de trabajo durante la ejecución de las unidades de obra que lleve a cabo. La formación duran 20 horas: dos días para la parte común (14 horas) + un día para la especialidad elegida (6 horas). Especialidades: - Albañilería - Ferrallado - Encofrados - Electricidad - Fontanería - Pintura - Solados y alicatados - Operadores de aparatos elevadores - Operadores de vehículos de maquinaria y movimiento de tierras - Operadores de equipos manuales - Responsables de obra y técnicos de ejecución - Administrativos - Mandos intermedios - Responsables de obra y técnicos de ejecución - Etc...
30/12/2020 20 horas Ver curso
MANIPULADOR DE ALIMENTOS - Precio: 30€
- Conèixer els perills de contaminació d'un aliment, el seu origen, els efectes que poden ocasionar i les mesures preventives a adoptar. - Aprendre a desenvolupar hàbits higiènics adequats per garantir la seguretat alimentària. - Conèixer com realitzar la manipulació d'aliments, tenint en compte la influencia de la conservació i l'emmagatzematge adequats, així com la higiene dels equips, els locals i els utensilis.
30/12/2020 6 horas e-learning Ver curso
ACTIVITATS AUXILIARS DE COMERÇ
Realitzar activitats auxiliars de reposició i condicionament en el punt de venda i repartiment de proximitat, seguint instruccions i criteris establerts, utilitzant l'equip necessari, respectant les normes de seguretat i salut, i prestant, en cas necessari, atenció i informació protocolarizada i estructurada, al client en el punt de venda o en el servei de repartiment de proximitat.
30/12/2020 230 horas presenciales Ver curso
Posicionament web SEO/SEM
- Conèixer què és SEO i quins són els seus avantatges per a l'empresa. Ser capaç de posar en pràctica un projecte de promoció de pàgines web.
30/12/2020 60 horas presenciales Ver curso
Operacions auxiliars de serveis administratius i generals
Distribuir, reproduir i transmetre la informació i documentació requerides en les tasques administratives i de gestió, internes i externes, així com realitzar tràmits elementals de verificació de dades i documents a requeriment de tècnics de nivell superior amb eficàcia, d'acord amb instruccions o procediments establerts.
30/12/2020 470 horas presenciales Ver curso
MINDFULNESS
30/12/2020 30 horas presenciales Ver curso
ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE MAGATZEMS
Organitzar i controlar les operacions i fluxos de mercaderies del magatzem, d'acord amb els procediments establerts i normativa vigent, i assegurant la qualitat i optimització de la xarxa de magatzems i/o cadena logística
11/01/2021 310 horas , 310 horas e-learning Ver curso
Assistència documental i de gestió de despatxos i oficines
Assistir en la gestió de despatxos i oficines professionals, i/o departaments de recursos humans, de forma proactiva, organitzant-ne la gestió administrativa i documental, i donant-li suport, i realitzar les gestions de comunicació internes i externes, la preparació i presentació d'expedients i documents jurídics propis davant les administracions públiques, així com el manteniment de l'arxiu, segons els objectius marcats, respectant els procediments interns i les normes legals establertes.
18/01/2021 40 horas presenciales, 740 horas e-learning Ver curso
Comptabilitat bàsica
- Iniciar a l'alumne en els conceptes bàsics - Ensenyar-li els procediments tècniques generals - Donar-li a conèixer el procés comptable bàsic complet - Ensenyar-li determinats temes concrets d'aplicació generals - Capacitar-lo perquè pugui portar una comptabilitat senzilla
18/01/2021 40 horas presenciales Ver curso
ANGLÈS GESTIÓ COMERCIAL
Resoldre de forma correcta i fluida les labors de gestió administrativa de les relacions comercials/empresarials en llengua anglesa, desenvolupant els processos de comprensió i expressió oral i escrita generats per aquesta activitat.
25/01/2021 240 horas presenciales Ver curso
Muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics
Realitzar operacions auxiliars de muntatge i manteniment d'equips microinformàtics i perifèrics, sota la supervisió d'un responsable, aplicant-hi criteris de qualitat i actuant en condicions de seguretat i respecte al medi ambient, i seguint instruccions i procediments establerts.
26/01/2021 370 horas presenciales Ver curso
OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE I MANTENIMENT D'EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS
Realitzar operacions auxiliars en el montatge i manteniment d'equips elèctrics i electrònics, seguint instruccions donades, aplicant les tècniques i els procediments requerits en cada cas, aconseguint els criteris de qualitat, complint els plans de prevenció de riscos laborals i mediambientals de l'empresa i la normativa d'aplicació vigent.
27/01/2021 400 horas presenciales Ver curso
COM EL.LABORAR UN PLA DE MÀRQUETING DIGITAL
Objectius generals: - Identificar els mitjans digitals per a desenvolupar un pla de e-màrqueting. - Comparar i seleccionar els canals i eines digital per a dissenyar un pla de e-màrqueting. Objectius específics: - Organitzar els recursos tècnics, humans i materials per a desenvolupar les accions del pla de màrqueting. - Fer ús de tècniques i eines de gestió per a implementar-lo.
17/11/2020 17/12/2020 50 horas a distancia Ver curso